Feest van de H. Familie

https://www.youtube.com/watch?v=fGcbrGW-qDI Feest van de H. Familie Openingslied: Hoor d'engelen zingenhttps://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=234 Kyrie (Frey)https://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=494 Gloria (Gouzes)https://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=541 Tussenzanghttps://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=979 Alleluia (Emmanuel)https://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=1223 Offerande: Once in royal David cityhttps://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=2457 Sanctus (Frey)https://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=2817 Onze Vaderhttps://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=3265 Agnus Dei (Frey)https://youtu.be/fGcbrGW-qDI?t=3407…

3e Zondag van de Advent

Opening: Wees blijhttps://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=224 Kyrie (XVIII)https://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=613 Tussenzang: Wees blijhttps://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=804 Allelluiahttps://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=1008 Come, o redeemer, comehttps://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=2299 Sanctus (XVIII)https://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=2650 Agnus Dei (XVIII)https://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=3161 Communie: Veni, Emmanuelbhttps://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=3340 Hij komt die ons bevrijdthttps://youtu.be/fSC26rv7Jj0?t=4193