Lucas 15 mei


Opening: Jezus, opgestane Heer
https://youtu.be/Lqi-zxEWWP8?t=383

Kyrie (H. Hartmis)
https://youtu.be/Lqi-zxEWWP8?t=669

Offerande: Dit is mijn gebod
https://youtu.be/Lqi-zxEWWP8?t=2823

Sanctus (H. Hartmis)
https://youtu.be/Lqi-zxEWWP8?t=3228

Agnus Dei (H. Hartmis)
https://youtu.be/Lqi-zxEWWP8?t=3764

Communie: Zie naar omhoog
https://youtu.be/Lqi-zxEWWP8?t=3871

Marialied: Mary, Daughter of God
https://youtu.be/Lqi-zxEWWP8?t=4197

Slotlied: Heer, ik prijs uw grote naam
https://youtu.be/Lqi-zxEWWP8?t=4702

Advertentie