Paaswake 2022


Paasjubelzang
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=766

1e tussenzang: Zend, Heer, uw geest
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=1513

2e tussenzang: Behoed mij, God
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=1977

3e tussenzang: De Heer bezing ik
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=2377

4e tussenzang: U zal ik loven, Heer
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=2688

5e tussenzang: Gij zult in vreugde water putten
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=3060

6e tussenzang: Uw woorden, Heer
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=3399

7e tussenzang: Zoals een hert
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=3714

Gloria
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=3901

Alleluia: Breng dank aan de Heer
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=4189

Litanie van alle heiligen
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=5211

Besprekeling: Ik zie water stromen
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=5894

Offerande: De hemel juicht
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=5894

Sanctus (Bonifatius)
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=6802

Onze vader
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=7258

Agnus Dei
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=7406

Communie: Zo zeer heeft God
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=7527

Slot: U zij de glorie
https://youtu.be/P1q_c_8e_XE?t=8210

Advertentie