D66 en VVD rooien in rap tempo christelijke wetten. Ik protesteert. De Bijbel moest alleen de Kamer uit om te voorkomen dat de Koran er een plekje zou krijgen. Zo betoog ik in het NRC van vandaag.

Het KASKI-rapport ‘God in Nederland’, geschreven door de Radboud Universiteit, laat zien dat religie en zelfs spiritualiteit snel terrein verliezen in Nederland. Een overgrote meerderheid van 82 procent van de ondervraagden komt (bijna) nooit in de kerk. Een kwart bestempelt zichzelf als atheïstisch, nog maar 31 procent als spiritueel. De volkskerk van de jaren vijftig is definitief verdwenen. De moderne mens is verlicht, seculier en atheïst.

Tijdgeest

De twee liberale politieke partijen in Nederland, VVD en D66, voelen deze tijdgeest op een bepaalde manier goed aan. In rap tempo jagen zij op de laatste resten van Nederland als christelijke natie. De wet op de zondagsrust sneuvelt, evenals de koppeling tussen de kerkelijke en de gemeentelijke ledenadministratie. Eerder verdween het verbod op smadelijke godslastering. De Bijbel is reeds uit de Tweede Kamer verdwenen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) wees er in oktober vorig jaar nog op dat de wet die de zondagsrust regelt, in de praktijk bijna niet wordt toegepast. Sinds 2012 was de wettelijke winkelsluiting al opgeheven, elke supermarkt mocht al zijn gang gaan, ook op zondagochtend.

De minister probeerde het nog eens en zei dat de zondagsrustwet voor sommige bevolkingsgroepen een belangrijke symbolische waarde heeft. Goed gezien van de PvdA-minister, maar het kon D66 (en VVD) niet deren. De Bijbel bleef al die jaren keurig dicht in de Tweede Kamer. Toch moest-ie weg. D66 en VVD vieren triomf na triomf, hun slogan: ‘Niet meer van deze tijd’. En daarmee lijkt de kous af.

Inspiratie

Ik protesteer tegen deze manier van politiek bedrijven. Ten eerste zijn er hier, ook na genoemd rapport, genoeg mensen die zich – ook politiek en maatschappelijk – willen laten inspireren door hun geloof. Voor hen vormt het christelijk geloof een belangrijke, zo niet de allerbelangrijkste motivatie om zich voor de samenleving in te zetten. Door de antichristelijke politiek van D66 en VVD worden deze mensen moreel gediskwalificeerd.

Ten tweede laden D66 en VVD de verdenking op hun schouders deze maatregelen te nemen om zichzelf alvast voor de komende verkiezingen te profileren. Onder druk van de opmars van Wilders’ PVV, proberen zo’n beetje alle partijen zich als onverzettelijk te profileren richting wat soms ‘de islamisering van Nederland’ wordt genoemd. Onder het mom van een politieke correctheid die (terecht) eist dat alle gelovigen in gelijke gevallen gelijk worden behandeld, wordt de (tanende) invloed van de oude christelijke religie op politiek en maatschappelijk terrein geslachtofferd vanwege angst voor de islam.

Om het maar eens direct te formuleren. De Bijbel moest de Kamer uit om te voorkomen dat de Koran ernaast een permanent plekje zou krijgen. En de zondagsrust moest zijn wettelijke verankering kwijtraken – hoe symbolisch ook – om te voorkomen dat moslims hun vrijdag opvoeren als vrije dag.

Fanatisme

Ten derde getuigt de politiek van D66 en VVD aangaande religie van weinig wereldzin. Buiten West-Europa neemt het aantal gelovigen toe, zowel relatief als absoluut. West-Europa is een uitzonderlijk seculier eiland in een oceaan van religiositeit. Wellicht menen D66 en VVD dat de rest van de wereld ‘gewoon’ achterloopt. En als we maar lang genoeg wachten, dan zal de rest van de wereld begrijpen hoe heilzaam een seculiere en atheïstische houding is.

Het fanatisme, ten slotte, dat D66 en VVD aan de dag leggen in het inperken van religieuze verworvenheden van het christelijke smaldeel van de bevolking, lijkt spiegelbeeldig aan het fanatisme dat zij de (christelijke) religie in Nederland verwijten. Vroeger moest elke vorm van ‘vrijdenken’ door de overheid worden bestreden vanwege aantasting van ‘de goede zeden’. Nu moet elke vorm van religieus denken en handelen verdwijnen uit het publieke domein, wederom vanwege aantasting van ‘de goede zeden’.

De zeden zijn veranderd, maar het fanatisme waarmee de zedenovertreder wordt aangepakt, is gelijk gebleven. En dus is religie de pineut.

Bron: NRC Handelsblad